Uzdrav ma

Už dlhšie vnímam to ako Boh hovorí do môjho srdca skrze rôzne texty a preto považujem za potrebné aby som dané texty spomenul. Tento článok by som rád začal citovaním nasledovných textov:

Hriech Júdov je napísaný železným rydlom, vyrytý diamantovým hrotom na tabuľu ich srdca a na rohy ich oltárov, lebo ich synovia myslia na svoje oltáre a ašéry, pri zelených stromoch, na vysokých pahorkoch vrchov, na šírom poli. Tvoje bohatstvo, všetky tvoje poklady vydám na lúpež ako odplatu za hriech páchaný na celom tvojom území. Vypustíš z ruky svoje dedičstvo, čo som ti dal, a donútim ťa slúžiť tvojim nepriateľom v krajine, ktorú si nepoznal, lebo mojím hnevom vznietil sa oheň, ktorý bude večne horieť.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jeremiáš 17:1-4

Trón slávy, vyvýšený od počiatku, je miesto našej svätyne. Ty nádej Izraela, Hospodine! Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu. Tí, čo sa odvracajú od Teba, zapísaní budú do zeme, lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jeremiáš 17:12-13

 Uzdrav ma Hospodine a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený, lebo Ty si moja chvála.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Jeremiáš 17:14

 Moje srdce horí po prebudení a pýtam sa čo všetko prekáža prebudeniu, čo bráni, zostúpeniu Božej slávy, čo bráni jednote, čo bráni prielomu resp. oživeniu cirkvi v moci Ducha Svätého. Dnes počas toho ako som počúval chvály mi Pán dal na srdce text z Jeremiáša 17 kapitoly ktorý ste si mohli v úvode čítať.

Hriech Júdov – týmto sa začína text – tento hriech je vrytý do srdca ľudu.

Ak sa teda zaoberám otázkou prebudenia a toho čo bráni zostúpeniu Božej slávy tak si uvedomujem, že chrám nášho srdca, chrám Božieho ľudu CIRKVI má byť očistený. Ako je to s naším srdcom? Je čisté pred Bohom ak sledujeme text ďalej, hovorí sa tam aj o modloslužbe ale tiež o bohatstve a pokladoch človeka.

K čomu teda smerujem?

Vzdajme sa hriechov ktoré milujeme, vzdajme sa našich slabostí a nerestí ktoré sú pre nás také sladké, vzdajme sa spôsobu života ktorý je nám ,,sladký” poďme do ohňa Jeho svätosti. Vzdajme sa svojich bôžikov ktorých sme si postavili vo svojom živote. Pováľajme výšiny kde trávime viac času ako pri uctievaní jediného pravého Boha. Pustime z rúk chorobné milovanie svojich vášní a hľadajme to aby sme získali iný poklad ktorým je úžasná prítomnosť Ducha Svätého v živote kresťana.

Neopúšťajme Hospodina! On je žriedlo živej vody!

On prinesie úplne nový rozmer života do tvojho vnútra ak vypraceme spoločne svoje srdcia od vecí ktoré tam zaberajú miesto. Dovoľme aby nám očistil a posvätil naše srdcia pôsobením a prebývaním Ducha Svätého.

Dnes ti dávam jednu výzvu, volaj po Bohu tieto slová:  Uzdrav ma Hospodine a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený, lebo Ty si moja chvála.

Prebudeniu teda bráni hriech v srdci, hriech ktorý milujeme a nechceme sa ho vzdať. Zostúpeniu Božej slávy prekáža naša modloslužba (rozumej, že slúžime veciam, ľuďom a zabúdame na postoj voči Bohu) zabúdame na to kým je Boh. Pravá služba Bohu znamená otvoriť svoje srdce voči Nemu, poznať Ho a milovať. Len vtedy sa môžeme páčiť Bohu a byť mu príjemní. Potrebujeme aby naše životy vyvýšili Boha a aby boli svetlom tým čo žijú okolo nás. Dovoľme Bohu aby nám skrze Ducha Svätého ukázal ,,choroby” nášho srdca a aby nás On sám svojou mocou uzdravil.

Hľadaj Božiu tvár hneď z rána

Newsletter

Copyright © 2016 ONásNejde.sk. Všetky práva vyhradené. Napíšte nám:
Made by Dragosek websites