top of page

Nase

DNA

ˇ

VÍZIA ZBORU

Boh má pre každú službu svoj jasný zámer - Jeho víziu. To, prečo dal tej službe vzniknúť je základná otázka pochopenia existencie služby. Inými slovami, pod víziou rozumieme pochopenie a snahu o uchopenie Božej vôle. Z tohto hľadiska z Biblie vyrozumievame dva druhy vízie - dlhodobú a časnú víziu.

a) Dlhodobá vízia: predstavuje rozsúdenie podstaty Božieho povolania v službe. Napríklad takouto dlhodobou víziou pre Izrael v Egyptskom zajatí rozumieme "smer zasľúbená zem." Pri Nehemiášovi zas "obnoviť hradby Jeruzalema.

 

Aby evanjelium bolo zvestované..

Misia

Aby cirkev bola premieňaná a pripravovaná..

Zrelosť

Aby svet bol

zasahovaný..

Multiplikácia

b) Krátkodobá vízia: predstavuje postupné kroky alebo méty, ktoré treba najskôr splniť, aby sme sa dostali do cieľa dlhodobej vízie. Pre Izrael takáto časná vízia bola napr. "rany Egypta," "otvorenie mora," "porazenie Jericha." Pri Nehemiášovi zas "mapovanie mesta." Časná vízia je preto rozsúdený aktuálny krok k tomu, aby sme naplnili dlhodobú víziu, a teda Božiu vôľu.

 

Na ceste do zasľúbenej zeme treba najskôr poraziť Jericho

Krátkodobá vízia
Kotva 1

"Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži."

                                                                                  Kol 1/19-20

HODNOTY ZBORU

Boh má pre každú službu svoj jasný zámer - Jeho víziu. To, prečo dal tej službe vzniknúť je základná otázka pochopenia existencie služby. Inými slovami, pod víziou rozumieme pochopenie a snahu o uchopenie Božej vôle. Z tohto hľadiska z Biblie vyrozumievame dva druhy vízie - dlhodobú a časnú víziu.

a) Dlhodobá vízia: predstavuje rozsúdenie podstaty Božieho povolania v službe. Napríklad takouto dlhodobou víziou pre Izrael v Egyptskom zajatí rozumieme "smer zasľúbená zem." Pri Nehemiášovi zas "obnoviť hradby Jeruzalema.

 

"Cirkev je rodina ktorá má duchovných rodičov, starých rodičov, teenegerov, deti či novorodencov. Majme k sebe patričnú úctu a vďaku."

"Nemôžme len evanjelizovať neveriacich, ale aj následných konvertitov vyučovať Biblickým základom. Zastabilizovaných však nemôžme iba vyučovať, ale aj sa starať o ich duševný či duchovný stav. Rovnako sa nemôžme len zameriavať na nich, ale ich aj vyzývať do konkrétnych služieb podľa obdarovaní, ktoré Boh uvoľnil na ich život. Neskôr takýto zbudovaní služobníci neustále potrebujú prorocky strážiť ich nezištné motívy v službe či strážiť čistotu evanjelia." 

"Evanjelium bez autenticity je pre teba len poučka, ktorá sa teba netýka." 

"Boh zakladá zbor cez jednotlivcov, ktorých zjednotil do jedného mesta, zboru. Preto majme navzájom jednotu a pokladajme jedni druhých za vyšších od seba."

"Tvoja štedrosť je ukazovateľ toho či naozaj a ako veľmi veríš tomu čo Boh koná a chce konať vo svojej cirkvi."

"Svätokomerčnosť je hodnota ktorá rozhoduje o tom či k ľuďom dostaneme, alebo nedostaneme evanjelium.Buďme pre ľudí 21.storočia zrozumiteľní a prinesme im to tisíce rokov nemenné evanjelium Ježiša Krista."

"Nie všetko čo je dobré je naozaj dobré. O tom čo je skutočne dobré rozhoduje nakoľko konáme to čo Boh od nás chce v čase kedy to od nás Boh chce."

"Ak by Stará zmluva nemala progres nebola by Nová. Ak by tento, život nemal progres nebola by večnosť. Ak by Izrael na púšti nemal progres nieje zasľúbená zem. Ak by Mojžiš nemal progres ostane len pri horiacom kríku. Barometrom kresťanského progresu je skutok viery podľa Jeho vôle..."

"Boh nechce od teba najlepšie na svete, ale chce tvoje najlepšie. Uctievajme ho najlepšie ako vieme."

"Referenciou zboru je to ako sa vie postarať o kazateľa, referenciou kazateľa je to v akom stave sú služobníci a referenciou služobníkov je kvalita služby. Toto všetko vytvára celkovú mozaiku kvality zboru ktorý sa navzájom o seba stará, stráži a povzbudzuje v nasledovaní Krista."

Kotva 2
bottom of page