Čo ďalej po bohoslužbách na Letnice?

Dnes po celom svete kresťania oslavujú sviatok zostúpenia Ducha Svätého. 50 dní po Ježišovom vzkriesení. Ak si sa zúčastnil bohoslužby, je možné, že si prijal Jeho dotyk a plnosť, pretože On zostupuje (Sk 11,15). Možno si bol potešený Jeho blízkosťou, pretože On je Tešiteľ (Jn 14,16), možno si prijal nové smerovanie vo svojom živote alebo ti boli pripomenuté slová Pána Ježiša pretože On - Duch je radca (Jn 14,26). Možno si činil pokánie pretože On ťa usvedčil z hriechu (Jn 16,8) alebo si bol nadšený z čerstvého slova do tvojho života – PRAVDY do ktorej On uvádza (Jn 16,13). Ak bolo tvoje srdce ponorené v uctievaní Pána – aj s tým má Duch Boží dočinenia (Jn 16,14).


Je dôležité, aby tieto veci ostávali v tebe zakorenené aj po bohoslužbe. Je však ešte ďalšia kľúčová vec, ktorá je výsledkom Božieho pôsobenia.

(pokračovanie pod obrázkom)


"..ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme." (Sk 1,8).


Keď si prijal moc Ducha Svätého, stal si sa SVEDKOM. Keď Duch Boží pôsobí – nie je to samoúčelné, nie je to len pre Teba. On neprišiel len spestriť naše bohoslužby. Dostal si moc, vyzbrojenie, aby si kázal evanjelium ďalším! Aby si sa stal Božím nástrojom v Jeho pláne spasenia tohto hynúceho sveta. On ťa k tomu zmocňuje! Apoštol Peter, ktorý zaprel Pána Ježiša pred Jeho ukrižovaním, po Letniciach odvážne káže evanjelium (Skutky 2) a ľudia sa obracajú. Prijal k tomu moc. Rovnako v Sk 4,32 sú Ježišovi nasledovníci naplnení Duchom Božím a SMELO hovoria Božie slovo. Ak si bol naplnený Duchom Svätým – máš všetko na to, aby si svedčil o evanjeliu ľuďom, ktorí ho ešte nepočuli či neprijali!


Po bohoslužbe na sviatok Letníc by si sa mal uberať smerom evanjelizácie. Preto prijmi výzvu na nasledujúci týždeň: premysli si jedného človeka (môžeš aj viac) za ktorého sa budeš modliť a pri ktorom začneš dialóg o Pánovi.

"A teraz, Pane, všimni si ich hrozby a svojim služobníkom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo, 30 vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého Služobníka Ježiša." (Sk 4,29-30)

45 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše