top of page

"Aby  cirkev  bola premieňaná  a  pripravovaná"

Zrelosť

"On ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia - ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbami a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti."

Ef 4/11-16

Ako rozumieme Zrelosti?

Zrelosť - Každý športovec nekončí svoj pretek na štartovacej čiare, rovnako aj novorodenec, keď sa nevyvíja fyzicky či mentálne, jedná sa o určitý postih jedinca. Rovnako aj kresťan potrebuje nielen vyštartovať úzkou cestou, ale potrebuje sa aj neprestajne premieňať na Ježiša Krista. Zrelosť kresťana je podmienkou pre stabilitu kresťana a zachovanie čistého evanjelia.

Zretie kreťsana vidíme v akomsi aktívnom a pasívnom spôsobe.

Pod aktívnym spôsobom rozumieme osobnú zbožnosť, modlitbu, čítanie Biblie, uctievanie Hospodina či stabilnú službu.

Pod pasívnym spôsobom rozumieme nechať sa akoby formovať a tvarovať ľuďmi, ktorých Boh postavil do určitých služobností pre zrelosť a rast všeobecnej cirkvi (Ef 4).

Z tohto dôvodu sú pre náš cirkevný zbor dôležité nedeľné bohoslužby, kde sa vedome snažíme vytvárať priestor apoštolskej, evanjelizačnej, prorockej, pastoračnej a učiteľskej služobnosti.

Kresťan však potrebuje zrieť aktívne aj pasívne zároveň.

To, čo chceme vidieť je zrelých, stabilných kresťanov, ktorí sú schopní počuť Boží hlas, zachovávajú čisté evanjelium a uctievajú Hospodina všetkým čo robia každý deň.

Čo to pre nás znamená prakticky?

1. Veríme, že každý kresťan má byť pravidelnou súčasťou nedeľných bohoslužieb (Žid 10/25) z troch dôvodov: a) potrebuje budovať multigeneračné vzťahy, b) potrebuje byť pod vplyvom piatich služobností, c) potrebuje sa zjednocovať s Božou vôľou pre cirkev v danej lokalite. 

2. Veríme v mentoring medzi štyrmi očami, kde duchovne starší a zrelší učí mladšieho. Sme presvedčení, že každý kresťan, ktorý sa nepreceňuje,  je mentorovaný a mentoruje celý život.

3. Veríme v duchovné zretie na celý život. V stále premieňanie sa na Krista. Preto sme presvedčení, že Bibliu treba neustále študovať a učiť sa ju žiť ako uctievanie Boha.

Služby podporujúce duchovnú zrelosť:

1. Štúdium Biblie - naučiť sa študovať Bibliu do hĺbky a samostatne je rovnaká výzva, ako keď sa dieťa naučí chodiť samo. Uč sa duchovne chodiť, prechádzať sa a behávať maratóny.

2. Skupinky & modlitby - naučiť sa modliť jeden za druhého, naučiť sa zdieľať s druhými o svojich výhrach a prehrách, ti poukazuje na zmysel a význam cirkvi ako duchovnej rodiny. 

 

3. Bohoslužby - nechaj sa pravideľne formovať Bohom cez päť rôznych služobností. Nauč sa príjímať a slúžiť zároveň. 

bottom of page